تعبیر خواب درخت سیب

دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع.