تعبیر خواب درخت مورد

دلیل کند بر مردی گران طبع، که با مردمان ناسازگار است و بعضی گویند: درخت مورد، دلیل کند بر مردی عجمی فاضل و توانگر دل.