تعبیر خواب درخت پسته

دلیل است بر مردی توانگر، اما بخیل.