تعبیر خواب درمنه

محمدبن سیرین گوید: درمنه به خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل است بر نقصان مال و عیال او.