تعبیر خواب دره

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در دره ای شد، دلیل که در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود.

ابراهیم کرمانی گوید: دره در خواب ، دلیل بر حج اسلام کند.

۱ـ اگر خواب ببینید در دره ای سرسبز راه می روید ، نشانه آن است که در کار بزرگی پیشرفت خواهید کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید در دره ای خشک و بی آب و علف راه می روید ، نشانه آن است که در امور مختلف زندگی پیشرفت چندانی نخواهید کرد .

۳ـ اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می روید ، نشانه آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد .