تعبیر خواب دروغ گفتن

محمدبن سیرین گوید: دروغ گفتن در خواب ، دلیل بر فساد دین است.
اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به خلل است.

جابر مغربی گوید: اگر بیند پادشاه دروغ می گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدی او گویند و حرمت و آبروی او برود.