تعبیر خواب در زدن

۱ـ اگر در خواب صدای در زدن را بشنوید ، نشانه آن است که بزودی از اخباری غم انگیز مطلع می شوید .

۲ـ اگر با صدای در زدن از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که اخبار بد بر شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت.