تعبیر خواب دف زدن

محمدبن سیرین گوید: دف زدن در خواب ، معروف بود، بر آن کس که دف زند. لکن اگر کنیزک دف زدند، دلیل بود بر چیزی مشهور که به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دلیل بر کاری مشهور بود.
اگر مردی جوان دف زند، دلیل که با دشمن خود امر به معروف کند. اگر مردی پیر دف زند، دلیل که ترک امر معروف کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند در خواب دف زند، استادانه و نیکو، دلیل که زنی بخواهد به صورت نیکو و به کردار بد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: آواز دف شنیدن در خواب ، نشاط و شادی بود، چون از زن و کنیزک شنود. اگر آواز دف از مردی پیر شنود، دلیل بر بخت و دولت و فیروزی بود و آواز دف از مردی جوان شنیدن، دلیل بر ظاهر شدن حالی کند.