تعبیر خواب دلفین

دیدن دلفین در خواب ، نشانه آن است که شما هم چنان مسئولیت سابق خود را در دولت خواهید داشت .