تعبیر خواب دلقک

لوک اویتنهاو می گوید :
دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد

۱ـ اگر در خواب دلقکی شما را فریب بدهد ، نشانه آن است که اثبات ادعایی که به نفع شماست کار مشکلی خواهد بود .

۲ـ دیدن دلقک در خواب ، علامت مشکلات و سختیهاست .

۳ـ اگر خواب ببینید مثل دلقک لباس پوشیده اید ، نشانه آن است که می کوشید برای رسیدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهوانی استفاده کنید . زنان مکار شما را وادار می سازند که گناه کنید .