تعبیر خواب دوغ

۱ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد .

۲ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانه شکست و بداقبالی است .

۳ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید که در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است که دست به کار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد.

۴ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانه آن است که با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درک کنید .