تعبیر خواب دوقلو

لوک اویتنهاو می گوید :
دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر

۱ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانه آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانه خانواده خود احساس رضایت خواهید کرد .

۲ـ دیدن بچه های دوقلو که به بیماری مبتلا شده اند ، نشانه آن است که در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .