تعبیر خواب روتختی

دیدن رو تختی سفید و پاکیزه در خواب ، برای زنان نشانه یافتن شغلی دلخواه است .

اما اگر رو تختی کثیف باشد ، نشانه وقوع حوادث اضطراب آفرین است .