تعبیر خواب روزنامه

لوک اویتنهاو می گوید :
روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشایند

۱ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد .

۲ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانه آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید .

۳ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید ، نشانه آن است که در کاری شکست می خورید .