تعبیر خواب روسری

۱ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید .

۲ـ دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .