تعبیر خواب ریش شدن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند بر تن او ریش بود و در آن ریش خون و ریم جمع گردیده بود، دلیل است به قدر آن ریش و ریم او را مال جمع شود. اگر به خلاف این بیند، مال او نقصان شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند که جمله اندامهای او ریش بود و از آن ریش ها او را درد و رنج بود، دلیل است که به قدر آن او را غم حاصل گردد.