تعبیر خواب زدو خورد

۱ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانه آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد . که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط خود را با دوستان قطع می کنید .

۲ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانه آناست که تلاش می کنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید.