تعبیر خواب سبزیجات

۱ـ خوردن سبزیجات در خواب ، علامت آن است که هنگام خوشبختی و لذت بردن از زندگی درمی یابید که مورد سوء استفاده قرار گرفته اید .

۲ـ دیدن سبزیجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانه ابتلا به غم و اندوهی بی پایان است .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند برای تهیه شام سبزی پاک می کند ، نشانه آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد .