تعبیر خواب ستایش – پرستیدن

۱ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیر ی این چنین داردکه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقه خود را نسبت به همکاران قبلی از دست نمیدهید .

۲ـ اگر کشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، علامت آن است که محصولات فراوانی به دست خواهد آورد و همچنین همسایگانی مهربان و باصفا . اگر تجار چنین خواب ی ببینند ، دلالت بر آن دارد که با فریب و نیرنگ چیزی عایدشان نمی شود .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی کرده است ، علامت آن است که شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد .