تعبیر خواب سرزنش

لوک اویتنهاو می گوید :
سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد.