تعبیر خواب سریشم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سریشم داشت، دلیل است که به قدر آن غمِ عیال خورد. اگر بیند که به سریشم چیزی چسبانید، دلیل که کارهای محکم کند.