تعبیر خواب سر بریدن

۱ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانه شکست در کار و مغلوب شدن است .

۲ـ اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است ، نشانه تبعید و مرگ است .