تعبیر خواب سنتور

۱ـ دیدن سنتور در خواب ، نشنه آن است که برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی عمیق و با ارزش به دست می آید .

۲ـ اگر زنی در خواب سنتور ببیند ، علامت آن است که زندگی او دور از حسادتهای زنانه خواهد بود.