تعبیر خواب سنجاقک

۱ـ دیدن سنجاقک در خواب ، علامت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد .

۲ـ اگر در خواب کسی درباره سنجاقک از شما سوالاتی بکند ، علامت آن است که در زمان اکنون و آینده شاهد وقایع شگفت انگیزی خواهید بود .

۳ـ اگر زنی در خواب سنجاقک ببیند ، نشانه آن است که همسری تندخو خواهد داشت .