تعبیر خواب سک

از جمله عطرهای خوشبو است. محمدبن سیرین گوید: اگر که دید سک داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وی ثنا خوانند. اگر دید از وی بوی سک می آمد یا بوی مشک، دلیل که وی کنیزکِ با لطافتی دوست دارد. اگر بیند به امیر بدل نمود، دلیل که فسق را بر صلاح گزیده بود و شعر و غزل را بر قرآن اختیار نموده باشد. اگر بیند که سک می شود و از آن بوی خوش می آمد، دلیل که نیکوئی با کسانی کند که مستوره و صالحه باشند و بر وی ثنا گویند. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سک بر خود می مالید، دلیل است با مردم احسان و نیکوکاری کند.