تعبیر خواب سکبا

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سکبا باگوسفند و حوائج نیکو و عسل پخته بود، دلیل است عیش نیکو و عز و جاه یابد. اگر به گوشت گاو پخته بود، دلیل بر درازی عمر و یافتن مال و خاسته است. اگر به گوشت مرغ بود، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد بر قدر نقصان و زیادتی حوائج که در آن بود.