تعبیر خواب سیر

محمدبن سیرین گوید:سیر در خواب مال حرام است.

ابراهیم کرمانی گوید:خوردن سیر درخواب ، رنج و غم و گریستن بود. اگر بیند نخورد او را مضرت کمتر بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است.
اول: مال حرام. دوم: سخن زشت (شخص زشت). سوم: غم و اندوه.
چهارم: گریستن. پنجم: سختی دیدن(دوچار شدن به مشقت وسختی).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید.

شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود. خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه ات می شود در اولین نظر می فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای. خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب می شود.