تعبیر خواب سینه ریز

۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانه ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .

۲ـ گم کردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را بر شانه خود احساس خواهید کرد.