تعبیر خواب سیکی

محمدبن سیرین گوید: سیکی دراصل، مال حرام است. اگر بیند درمیان سیکی غرق گردید، دلیل که در فتنه افتد. اگر بیند سیکی می خورد، دلیل که به قدر آن او را مال حرام نصیب شود. اگر سیکی پخته می خورد، دلیل که مالی حرام به رنج و سختی به دست آورد. اگر بیند در خانه سیکی بسیار داشت، دلیل که به قدر آن از مرد دهقانی او را منفعت رسد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند از سیکی مست گردیده، دلیل که به قدر مستی بزرگی و جاه یابد. اگر بیند که بی خوردن آن مست گردید، دلیل که ترسی سخت بدو رسد. اگر بیند پیاله در دست داشت و ندیمش از دست او بستد، دلیل که به سبب معیشت گفتگو کند. اگر بیند سیکی می پالود، دلیل که خدمت پادشاه کند. اگر بیند که جوی سیکی می رفت و او در میان آن شنا می کرد، دلیل که به بلای دنیا گرفتار شود.

جابرمغربی گوید: اگر دید سیکی با آب می آمیخت و می خورد، دلیل که ربا خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیکی به خواب بر سه وجه است. اول: مال حرام. دوم: ترویج. سوم: نعمت. و دیدن سیکی فروش به خواب ، دلیل بر مردی باشد که پیوسته طلب جنگ و فتنه کند.