تعبیر خواب شاهرود

سازی است از سازها. اگر بیند که شاه رود می زد، دلیل که به سخن محال رضا دهد. اگر شاه رود را با چنگ و چغانه می زد، دلیل مصیبت بود.