تعبیر خواب شش

به خواب ، دلیل شادی بود. اگر بیند که شش بسیار داشت، دلیل است که خرم گردد. اگر بیند که شش به کسی داد، دلیل که رأفت به وی رساند. جابرمغربی گوید: اگر بیند شش خام یا پخته می خورد، از جانوری که گوشت او حلال بود، دلیل است بر مال حلال.