تعبیر خواب شهادت – شهید

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که شهادت می آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود.اگر مفسد بود، دلیل که ازگناه توبه کند. اگر مشرک بیند مسلمان شود.