تعبیر خواب شوهر

۱ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد .

۲ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می کند ، نشانه آن است که شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

۳ـ اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، علامت آن است که به اندوه و ناامیدی گرفتار خواهید شد .

۴ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ پریده و ناراحت ببینید ، نشانه آن است که یکی از افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد .

۵ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، علامت آن است که خانه لبریز از شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست .

۶ـ اگر شوهر خود را در خواب بیمار و بستری ببینید، علامت آن است که شوهرتان با شما بدرفتاری خواهد کرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .

۷ـ اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، علامت آن است که شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود .

۸ـ ٍٍٍٍٍاگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانهآن است که فرصتهایی نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهید کرد .

۹ـ اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانه آن است که مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است .

۱۰ـ اگر خواب ببینید شوهرتان دور از شما زندگی می کند ، نشانه آن است که محیط های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود .

۱۱ـ اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانه آن است که دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .