تعبیر خواب شپشه

جانوری است که به تابستان در جامه های پشمین افتد. دیدن وی در خواب ، دلیل بر همسایه دزد بود. اگر بیند شپشه جامه اوبخورد، دلیل که دزد مال او را ببرد. اگر بیند شپشه رابکشت، دلیل که دزد آن بداند و مال خود رابستاند.