تعبیر خواب شکارچی

لوک اویتنهاو می گوید :
شکارچی : عشقی بزرگ