تعبیر خواب شیخ

یوسف نبی علیه السلام گوید:دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید.