تعبیر خواب شیرخشت

شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود. اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند. شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی. نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید از سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است.
دیدنِ شیرخشت، دلیل بر روزی حلال است. اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع می کرد، دلیل که از سفر مال حاصل کند. اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت، دلیل که از مال سود تمام کند. اگر دید که شیرخشت میخورد، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیرخشت درخواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: فراخی عیش. سوم: کام یافتن.