تعبیر خواب صبر

محمدبن سیرین گوید: صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است.اگر بیند که صبر داشت یا خورد، دلیل با چنین عالمی صحبت دارد.