تعبیر خواب صنج زدن

دیدن صنج زدن درخواب ، دلیل بر چیزی مکروه بود و کلامی باطل که بشنود. اگر بیند که با صنج چنگ و ای و چغانه زد، دلیل معصیت است. اگر بیند که صنج را بشکست، دلیل است که از دروغ گفتن توبه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صنج زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبرمکروه. دوم: کلام باطل. سوم: متاع دنیا. چهارم: غم و اندیشه.