تعبیر خواب صوف

محمدبن سیرین گوید: دیدن جامه صوف به خواب ، منفعت است.