تعبیر خواب طایع

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پادشاه طایعی به وی داد و گفت برو و خزینه را مُهر کن، دلیل که جاه و بزرگی یابد، زیرا که تاویل طایعی بهتر از انگشترین بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند امیری یا بزرگی طایعی به وی داد، دلیل که مال خود به وی سازد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طایع به خواب بر سه و جه است. اول: جاه و بزرگی. دوم: خزانه داری. سوم: جمع کردن مال.