تعبیر خواب طلسم

۱ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانه آن است که به آرزوهایی که درباره ازدواج دارد ، خواهد رسید .