تعبیر خواب طلع

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که طلع داشت، دلیل که او فرزندی آید. اگر بیند که آن طلع خورد، دلیل مال و نعمت است. اگر بیند طلع بسیار داشت و می خورد و به کسی نمی داد، دلیل که پادشاه مال او را به غضب بستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طلع بر سه وجه است. اول: فرزند. دوم: نعمت. سوم: مال.