تعبیر خواب طنبور

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در خنه طنبور می زد، دلیل که خبر مصیبت شنود. اگر بیند طنبور بشکست، دلیل که توبه کند. اگر بیماری بیند طنبور می زد، دلیل که آخر عمر او بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر طنبور به کسی داد، دلیل که غم از آن کس به وی رسد.