تعبیر خواب عرش

دیدن عرش صاف و روشن خوب است اما رفتن به عرش خوب نیست. این که می گویم رفتن به عرش خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که به عرش می رود ولی درهای عرش به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند. اگر کسی ببیند که از عرش به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد. رنگ عرش اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، عرش سفید بیماری است. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از عرش فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.

محمدبن سیرین گوید: دیدن عرش درخواب ، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار. اگر عرش را آراسته بیند، دلیل است که عزت یابد و گویند که کارش بلند شود. اگر در خواب عرش را حقیر بیند، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد. اگر بیند که از عرش به زمین آمد، تاویل به خلاف این است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عرش در خواب بر پنج وجه است.اول: بزرگی. دوم: رفعت. سوم: مرتبت. چهارم: عزت. پنجم: بزرگواری.