تعبیر خواب عصبانی

لوک اویتنهاو می گوید :
عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری
عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده
از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب