تعبیر خواب عطاری کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در خواب عطاری می کرد، دلیل که مردم شکوه آن گویند، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد، دلیل است که مردم در سخاوت نام او برند.