تعبیر خواب غرق شدن

۱ـ اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید .اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما برای نجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنید تا به مقام درخوری دست یابد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد .

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

جابرمغربی گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است. اول: مال بسیار. دوم: اقبال درکارها. سوم: صحبت با مردم بدمذهب. چهارم: منفعت.