تعبیر خواب غروب

۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانه بی پاسخ ماندن آرزوهاست .

۲ـ اگر تاجری خواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است که به هر کاری دست بزند ، آینده ای تاریک خواهد داشت .