تعبیر خواب غش کردن

۱ـ اگر خواب ببینید غش میکنید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردیکه دور از شما زندگی میکند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند غش میکند ، علامت آن است که به ضعف و عدم سلامت دچار میشود و برای بی دقتی در زندگی احساس ناامیدی خواهد کرد .